[av_one_full first]

[av_textblock ]

www.verhulst.be is een uitgave van de onderneming VERHULST AND FRIENDS nv, naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk,  met maatschappelijke zetel aan Woluwedal 60 pb 1 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe  België, ingeschreven in het Belgisch Staatsblad met het ondernemingsnummer 0427256492 en het intracommunautaire btw-nummer BE 0427 256 492 (hierna “Verhulst Events & Partners nv”)

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 1. TOEPASSING

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “AVV”) zijn van toepassing op alle geleverde producten en gepresteerde diensten door VERHULST AND FRIENDS, hieronder genoemd « Het Agentschap », op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten en facturen, met uitzondering van schriftelijke afwijkingen en zonder afbreuk te doen aan evenementuele bijzondere voorwaarden overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst.

Zij hebben de overhand op de aankoopvoorwaarden van de klant. De klant mag de via deze overeenkomst verworven rechten en verplichtingen niet overdragen.

 1. BESTELLINGEN – OFFERTES – ANNULERINGEN

Het Agentschap is slechts gebonden door de bepalingen van de door haar aanvaarde bestellingen, de door haar gesloten overeenkomsten en door deze AVV. De toepassing van iedere andere bepaling is uitgesloten, onder meer elke schriftelijke of mondelinge mededeling of element dat besproken werd buiten de bestelling. De offertes en bestekken gemaakt door het Agentschap zijn herroepbaar zolang de klant ze niet aanvaard heeft. Hun duur en geldigheid bedragen maximum 30 dagen. De offertes en bestekken worden opgesteld op basis van de door de Klant gegeven aanwijzingen en kunnen gewijzigd worden indien die aanwijzingen onjuist zijn. Elke bestelling voor prestaties, bijkomende hoeveelheden of kwaliteiten die niet voorzien is in het initieel budget, zal het voorwerp uitmaken van een aparte afrekening en zal afzonderlijk betaalbaar zijn.

De annulering of wijziging, geheel of gedeeltelijk, door de Klant  van zijn bestelling na de  totstandkoming van  de overeenkomst is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het Agentschap. Indien de klant de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, verbindt hij zich ertoe naast de betaling van de evenementuele reeds uitgevoerde prestaties, het Agentschap te vergoeden voor alle reeds gedane uitgaven en werken, inclusief de kosten gemaakt door leveranciers, alsook voor de winstderving op het niet uitgevoerde deel. Deze winst wordt forfaitair vastgelegd op 30% van de overeengekomen prijs (excl. BTW). Indien reeds een voorschot werd betaald overeenkomstig artikel 5, blijft dit verworven door het Agentschap in mindering van de verschuldigde schadevergoeding.

 1. VERTEGENWOORDIGING

Het Agentschap wordt geldig vertegenwoordigd door een bestuurder.

De klant wordt geldig vertegenwoordigd door de ondertekenaar van de bestelbon.

 1. ORGANISATIE – VEILIGHEID

De klant erkent dat een sport- of culturele manifestatie die een grote menigte aantrekt gepaard gaat met grote risico’s voor de veiligheid van personen en goederen. Hij aanvaardt de tenlasteneming van dit risico zowel voor zichzelf als voor zijn genodigden en hij zal die laatste berichten over de draagwijdte van de risico’s die de deelname aan een dergelijke manifestatie inhoudt. De aanwezige personen zullen beschouwd worden vrijwillig aanwezig te zijn. Hij ziet af van elk verhaal tegen het Agentschap voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kan voorvallen naar aanleiding van het bestelde evenement en zal het Agentschap vrijwaren voor alle verhaal dat zou worden ingesteld door zijn genodigden of door derden waarvoor hij aansprakelijk is.

De klant verbindt zich ertoe en zal erover waken dat hij en zijn genodigden zich als een goede huisvader zullen gedragen tijdens de gehele manifestatie of het bestelde evenement. In dit opzicht ontlast de klant het Agentschap van alle aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, vrijwillige of onvrijwillige schade van enige aard die door hem of zijn genodigden zou worden veroorzaakt. In geval van opgemerkte oproer, aanvaardt de klant dat de aanwezige ordedienst de personen die aan de oorsprong van de oproer liggen naar de uitgang van de manifestatie of van het bestelde evenement begeleidt.

Naargelang het bestelde evenement, ondermeer ingevolge de in voege zijnde veiligheidsreglementen, erkent de klant dat hij aan het Agentschap de identiteit van zijn genodigden zal dienen mede te delen ten laatste op de limietdatum die door het Agentschap zal worden opgegeven.

Ingeval van een verandering van een genodigde na die datum en in de mate waarin deze verandering nog mogelijk is, aanvaardt de klant de in voege zijnde penaliteiten te betalen.

Door huidig contract te ondertekenen, verbindt de klant zich ertoe de in voege zijnde wetgeving, onder meer de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden zoals sindsdien gewijzigd, en reglementering(en) voor de toeschouwers, onder meer de politiereglementen en reglementen uitgaande van nationale of internationale voetbalfederaties, o.a. betreffende fotografie, gebrek aan tucht, de kledingdracht, het dragen van verboden voorwerpen, enz. … te respecteren. Bovendien zal de klant erover waken dat zijn genodigden zich onthouden van het dragen van de kleuren van de tegenpartij. De klant kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verliezen die voortvloeien uit het niet respecteren van de wet, van deze reglementering(en) of van de bepalingen vervat in deze algemene voorwaarden.

Het Agentschap kan de exacte plaatsen in de sites waar de evenementen doorgaan (stadions, concertzalen, …) zoals vermeld op de uitnodigingen of toegangstickets niet waarborgen.

In geen geval zullen gestolen of verloren tickets of uitnodigingen vervangen of terugbetaald kunnen worden.

 1. BETALING

De prijzen die door het Agentschap worden gefactureerd zijn exclusief BTW en in EURO.  Zij zijn contant te betalen.  De leveringskosten voor documenten geleverd door een koerierbedrijf zijn ten laste van de klant. Het Agentschap behoudt zich het recht voor de supplementen die voortvloeien uit prijsstijgingen na bestelling door te factureren aan de klant, zoals bijvoorbeeld de kosten van de veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn geworden of nieuwe voorwaarden die opgelegd zijn of noodzakelijk zijn geworden en, in geval van reizen, de nieuwe taksen vliegvelden, de brandstoftoeslag van de vervoerders, enz.,…

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling zal bij de aanvaarding een voorschot betaald worden van 30% van het bij ondertekening overeengekomen bedrag en 60% vóór de  start van het evenement en dit binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door het Agentschap. Het saldo van 10% wordt na het evenement gefactureerd en is betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum.

In geval van verkoop van VIP-packages zal er echter, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, een voorschot van 50% van het bij de ondertekening overeengekomen bedrag betaald worden op het moment van de aanvaarding van de bestelling en het saldo moet worden betaald voordat het evenement plaatsvindt en dit binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door het Agentschap.

Bij gebrek aan betaling op de hierboven vermelde vervaldagen, zal het Agentschap de uitvoering van haar verplichtingen mogen schorsen zonder dat dit de ontbinding van het contract betekent. In dit geval, zal het Agentschap de toegang van de klant aan het evenement mogen ontzeggen.

 1. LAATTIJDIGHEID VAN BETALING

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het bedrag van elke factuur uitgegeven door het Agentschap, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, vermeerderd worden met een conventionele forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15% en een conventionele nalatigheidsintrest a rato van 1% per begonnen achterstallige maand.

 1. SOLIDARITEIT

Ingeval van pluraliteit van klanten zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor hun diverse verplichtingen en worden zij verondersteld afstand te hebben gedaan van de voordelen van verdeling en betwisting.

 1. KLACHTEN

Geen enkele klacht zal aanvaard worden als zij niet, per aangetekend schrijven, aan het Agentschap wordt gericht, binnen een termijn van 8 dagen na de levering van diensten of van produkten.

 1. VERBOD OP COMMERCIALISERING EN AUTEURSRECHTEN

De klant verbindt zich ertoe de producten of diensten die het voorwerp uitmaken van de bestellingen (i) niet rechtstreeks of onrechtstreeks te commercialiseren, (ii) verder te verkopen of (iii) aan te bieden in de vorm van winnende loten van wedstrijden, tombola’s, …. De klant verbindt

zich eveneens ertoe zijn commerciële activiteiten niet te promoten door het aanplakken van beelden, foto’s, logo’s, teksten of tekeningen die betrekking hebben op het bestelde evenement en waarvan de auteursrechten hem niet toebehoren.

 1. VERPLICHTINGEN

Tegen het Agentschap kan hoegenaamd geen andere verantwoordelijkheid worden weerhouden dan die van de «lasthebber».  De verbintenissen van het Agentschap zijn middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen

Het Agentschap behoudt zich de mogelijkheid voor een deel of het geheel van haar verbintenissen te laten uitvoeren door een derde. Het Agentschap wijst niettemin iedere verantwoordelijkheid af betreffende de keuze van deze derde voor iedere keer waarin het haar materieel onmogelijk is de technische waarden en/of solvabiliteit van deze derde zelf vast te stellen zoals bijvoorbeeld de keuze van een autobus geleverd in een buitenlandse stad.  Alle informaties die opgenomen zijn in het programma van het Agentschap werden te goeder trouw en in alle eerlijkheid verzameld.  Alle fouten of vergissingen in de folders verbinden het Agentschap hoegenaamd niet.

Het Agentschap komt niet tussen ingeval van wijzigingen en/of annulatie van het programma ingevolge overmacht of andere oorzaken die buiten en onafhankelijk van haar wil zijn.  Zij kan niet gehouden worden bijkomende diensten te leveren of bijkomende kosten te betalen zoals transfert-, restaurant-, verblijfskosten, enz. die ten laste zullen zijn van de klant ingevolge van wijzigingen en/of annulaties aan het programma. Worden over het algemeen als overmacht beschouwd, al de omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, verminderen of vertragen, of nog, die een overdreven verzwaring van de uitvoering van de verplichtingen van het Agentschap teweegbrengen. Deze gebeurtenissen vrijwaren het Agentschap van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en geven haar de mogelijkheid, naargelang het geval, ofwel haar verplichtingen te verminderen, ofwel de overeenkomst te verbreken of er de uitvoering van op te schorten zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding. De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen om de tijdelijke overmachtssituatie te overwinnen. In geval van overmacht in hoofde van het Agentschap, kan laatstgenoemde alle redelijke maatregelen nemen om het uitstel van het evenement of de ontbinding van de overeenkomst aan de laagst mogelijke kostprijs te verzekeren.

De documenten, goederen, projecten, enz. … van de klant die zich in het bezit van het Agentschap bevinden, zijn dit op risico van de klant. Deze laatste vrijwaart het Agentschap uitdrukkelijk van om het even welke aansprakelijkheid, meer bepaald in het geval van gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies door om het even welke reden. Het Agentschap verbindt zich ertoe redelijke maatregelen te nemen  om  het  ontstaan  van  schade voor de klant bij de levering en/of bewaring van documenten, goederen, projecten enz. te vermijden.

zich eveneens ertoe zijn commerciële activiteiten niet te promoten door het aanplakken van beelden, foto’s, logo’s, teksten of tekeningen die betrekking hebben op het bestelde evenement en waarvan de auteursrechten hem niet toebehoren.

 1. DE VERPLAATSINGEN

De wettelijke bepalingen inzake reisovereenkomsten zijn niet van toepassing op de contractuele relaties tussen het Agentschap en klant.

Voor de uitvoering van de reizen doet het Agentschap voor rekening van de klant beroep op verscheidene dienstenverleners zoals transporteurs, restaurateurs, enz.  Het Agentschap kan niet verward worden met deze dienstenverleners die in elk geval ten aanzien van elke reiziger hun verantwoordelijkheid eigen aan hun activiteiten behouden volgens de statuten die hen beheersen overeenkomstig de wetgeving of de internationale overeenkomsten ter regeling van een aansprakelijkheidsbeperking

In elke hypothese zou de aansprakelijkheid van het Agentschap niet hoger kunnen liggen dan de bedragen zoals voorzien in de wet betreffende de reglementering van reisorganisatie-overeenkomsten en overeenkomsten van reistussenpersonen en die geëist zouden kunnen worden van deze reisagentschappen waarmee het Agentschap zou samenwerken.  Het Agentschap  kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de verwondingen en/of schade geleden door reizigers in de mate waarin deze verwondingen of schade niet veroorzaakt werden door een nalatigheid vanwege het Agentschap.

Het Agentschap draagt geen enkele verantwoordelijkheid ingeval van diefstal, verlies of beschadiging van de bagages en persoonlijke bezittingen van de reizigers waarmee zij belast is. De reiziger heeft de mogelijkheid om een verzekeringspolis te onderschrijven die de waarde van deze goederen dekt.  De bagagesupplementen ingevolge van overschrijding van de door de transporteursreglementering toegelaten gewicht, zijn ten laste van de klant.

 1. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.  Het Belgische recht is van toepassing.

 1. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONLINE AANKOPEN

De onderstaande algemene verkoopvoorwaarden (“AV”) hieronder zijn van toepassing op alle bestellingen van producten en diensten die via de Website (de “Producten”) worden geplaatst bij Verhulst and Friends nv door een persoon (de “Klant”).

De Klant moet voorafgaand aan elke bestelling (de “Bestelling”) de algemene voorwaarden lezen, die beschikbaar zijn op de Website.

Verhulst and Friends nv behoudt zich het recht voor deze AV op elk moment aan te passen of te wijzigen. De versie van de AV die van toepassing is op elke verkoop, is die welke online staat op de Website https://verhulst.be/ ten tijde van de Bestelling. Het plaatsen van een bestelling vereist bijgevolg de volledige voorafgaande en onvoorwaardelijke acceptatie van de AV door de klant, door te klikken op de knop “Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en ga ermee akkoord”.

 1. INFORMATIE OVER DE WEBSITE EN BEREIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

https://verhulst.be/ is een website voor e-commerce die eigendom is van en beheerd wordt door Verhulst and Friends nv.

De Website is in principe 24u/24 en 7d/7 toegankelijk voor alle internetgebruikers, behoudens onderbrekingen, al dan niet gepland door Verhulst and Friends nv of haar providers, met het oog op onderhoud en/of beveiliging of door overmacht (zoals hieronder gedefinieerd). Verhulst and Friends nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website.

Verhulst and Friends nv garandeert niet dat de Website vrij zal zijn van anomalieën, fouten of bugs, noch dat de Website zonder storing of onderbreking zal werken. In dit verband kan zij naar eigen goeddunken vrijelijk vaststellen dat de Website of de inhoud ervan onbeschikbaar is. Verhulst and Friends nv kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor problemen met gegevensoverdracht, verbinding of een ontoegankelijk netwerk.

Verhulst and Friends nv behoudt zich het recht voor de Website te wijzigen om technische of commerciële redenen. Wanneer deze aanpassingen de voorwaarden voor de levering van de diensten niet wezenlijk en negatief wijzigen, kan de Klant op de hoogte worden gesteld van de aangebrachte wijzigingen, maar wordt hem niet gevraagd die te aanvaarden.

 1. PRODUCTEN

De te koop aangeboden Producten zijn die welke op de Website staan beschreven op de dag van de raadpleging van de Website door de Klant, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Een fout in de update, ongeacht de oorsprong ervan, maakt Verhulst and Friends nv echter niet aansprakelijk. Als zodanig kan Verhulst and Friends nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de annulering van een Bestelling van een Product vanwege de uitputting van de voorraad.

Verhulst and Friends nv besteedt de grootste zorg aan de presentatie en de beschrijving van haar Producten om de Klant zo goed mogelijk te informeren. Het is evenwel mogelijk dat er fouten op de Website voorkomen, wat de Klant erkent en accepteert.

Verhulst and Friends nv geeft geen waarborg inzake de juistheid of de veiligheid van de informatie die via de Website wordt verzonden of verkregen.

Het is mogelijk dat de Klant na een Bestelling een stuk ontvangt dat eerder is geretourneerd door een andere persoon. Er wordt op gewezen dat Verhulst and Friends nv alleen de teruggave toestaat van intacte en ongebruikte Producten, waarbij beide voorwaarden worden gecontroleerd voordat de geretourneerde producten opnieuw in de voorraad worden opgenomen.

 1. BESTELLINGEN

De afhandeling van een Bestelling via de Website gebeurt volgens de procedure die Verhulst and Friends nv daarvoor heeft ingesteld en die bestaat uit opeenvolgende stappen die leiden tot de validatie van de Bestelling.

De Klant kan zoveel Producten selecteren als hij wenst. Ze worden aan de winkelwagen toegevoegd (de “Winkelwagen”). De winkelwagen bevat alle Producten die de Klant heeft gekozen, met de prijzen en bijbehorende kosten. De Klant kan de winkelwagen naar believen wijzigen voordat hij zijn bestelling bevestigt. De bevestiging van de Bestelling staat gelijk met de aanvaarding door de Klant van de AV, de gekochte Producten, hun prijs en de bijbehorende kosten.

Verhulst and Friends nv stuurt de Klant vervolgens een bevestiging per e-mail met een samenvatting van de bestelling (Product (en), prijs, beschikbaarheid van het (de) product(en), hoeveelheid, …). In dit opzicht aanvaardt de Klant formeel het gebruik van e-mail voor bevestiging door Verhulst and Friends nv van de inhoud van de Bestelling. Facturen zijn op aanvraag beschikbaar.

Bij het bestellen ziet de Klant erop toe dat de gegevens die hij verstrekt juist en volledig zijn. De Klant moet zijn persoonlijke gegevens altijd up-to-date houden. In het geval van een fout in de adresgegevens van de ontvanger, kan Verhulst and Friends nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om Producten te leveren.

Door een bestelling op de Website te plaatsen, verklaart en garandeert de Klant aan Verhulst and Friends nv dat hij meerderjarig is en wettelijk bevoegd is om contracten te sluiten.

Verhulst and Friends nv kan het account van de Klant te allen tijde, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken verwijderen.

 1. WEIGERING OM EEN BESTELLING TE VERWERKEN

Verhulst and Friends nv behoudt zich het recht voor om elk Product dat op de Website wordt weergegeven op elk gewenst moment in te trekken en de inhoud of informatie die erop staat te vervangen of aan te passen. Ondanks de inspanningen van Verhulst and Friends nv om aan de verwachtingen van haar Klanten te voldoen, kan het zijn dat zij moet weigeren een bestelling te verwerken nadat de Klant de bevestigingsmail heeft ontvangen met een samenvatting van de bestelling.

Verhulst and Friends nv kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de Klant of een derde voor de schadelijke gevolgen van de intrekking van een Product van de Website, of de vervanging of wijziging van enige inhoud of informatie op deze Website, of de weigering om een Bestelling te verwerken nadat een bevestigingsmail is verzonden met een samenvatting van de Bestelling.

Verhulst and Friends nv behoudt zich ook het recht voor om een Bestelling te weigeren of te annuleren van een Klant waarmee zij een geschil heeft over de betaling van een eerdere bestelling.

 1. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

De prijzen van de Producten worden op de Website aangegeven in euro’s inclusief btw, maar exclusief douanekosten en andere belastingen. De Klant moet douanekosten en andere belastingen rechtstreeks aan de vervoerder betalen.

Alle weergegeven prijzen zijn berekend met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) van toepassing in België of in het land van aflevering gelegen in de Europese Unie.

Verhulst and Friends nv behoudt zich het recht voor prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van registratie en betaling van de Bestelling, afhankelijk van beschikbaarheid.

De Producten zijn contant betaalbaar op het moment van de daadwerkelijke Bestelling.

Betaling van aankopen gebeurt via Paypal of via het beveiligde platform van onze betalingsprovider STRIPE.

Paypal (Europe) S.à.r.l. et Cie is een Luxemburgse commanditaire vennootschap, geregistreerd in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B118349 en met hoofdkantoor aan de Boulevard Royal 22-24 in L-2449 Luxemburg. Voor alle informatie kan de Klant de volgende website raadplegen: https://www.paypal.com.

Stripe Payments Europe Ltd is een onderneming geregistreerd in Dublin (Ierland) onder het nummer 513174, met hoofdkantoor aan de Grand Canal Street Lower 1, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland. Voor informatie kan de Klant de volgende website raadplegen: https://www.stripe.com.

De Klant erkent uitdrukkelijk dat de mededeling van zijn creditcardnummer aan Verhulst and Friends nv gelijkstaat met de incassomachtiging van zijn rekening voor de prijs van de bestelde Producten. Indien van toepassing, wordt een kennisgeving van annulering van een Bestelling wegens niet-betaling door Verhulst and Friends nv naar de Klant verzonden op het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven bij zijn registratie op de Website.

De gegevens die door Verhulst and Friends nv worden geregistreerd en bijgehouden, vormen het bewijs van de Bestelling en alle verkopen in het verleden. De gegevens vastgelegd door Paypal of STRIPE vormen het bewijs van elke financiële transactie tussen de Klant en Verhulst and Friends nv.

 1. LEVERING

Leveringen worden verzorgd door BPost, van maandag tot zaterdag, afhankelijk van de optie die de Klant heeft gekozen bij het bevestigen van de Bestelling.

Levering betekent de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van de Producten (de “Levering”).

De leveringskosten van toepassing op de Bestelling zijn die welke op de Website worden vermeld op het moment van de Bestelling.

Wanneer Verhulst and Friends nv belast is met de levering van het Product, wordt het risico van verlies of beschadiging van het Product overgedragen aan de Klant op het moment van de Levering.

Bij uitzondering wordt het risico overgedragen aan de Klant bij het overhandigen van het Product aan de vervoerder wanneer deze door de Klant is belast met het vervoer, en niet door Verhulst and Friends nv.

De Levering vindt plaats op het door de Klant opgegeven afleveradres, dat het adres moet zijn van de woonplaats van de Klant, van een natuurlijke persoon van zijn keuze of van een rechtspersoon (aflevering bij zijn bedrijf). Er kan geen bezorging worden gedaan in hotels of postbussen.

Indien de levering niet door is kunnen gaan vanwege een onjuist afleveradres of omdat de Klant zijn bestelling niet is komen ophalen op het geselecteerde afhaalpunt of bij BPost, wordt een herverzending uitgevoerd op kosten van de Klant.

Verhulst and Friends nv levert de bestellingen binnen een maximale periode van twaalf (12) werkdagen voor een levering in België en twintig (20) werkdagen voor een internationale levering, en deze periode gaat in op de eerste werkdag na de bevestiging van de bestelling. Leveringen van Producten op maat en aangepaste Producten kunnen een levertijd van dertig (30) dagen overschrijden. Opgemerkt dient te worden dat Verhulst and Friends nv de Producten alleen in de volgende landen levert: België, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten. De dag na het online plaatsen van een collectie en van 1 november t.e.m. 31 december kan de leveringstermijn met tien (10) dagen worden verlengd, gezien de dan uitzonderlijk vele bestellingen.

Om aan deze termijnen te voldoen, wordt de Klant gevraagd om juiste en volledige informatie te verstrekken over het afleveradres (zoals in het bijzonder: huisnummer, nummer gebouw, nummer trap, toegangscode, namen en/of intercomnummers enz.).

Verhulst and Friends nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een te late levering die niet door haar is veroorzaakt is of die is ontstaan door een geval van overmacht (zoals hieronder gedefinieerd).

Bij overschrijding van de leveringstermijn kan de Klant de annulering van de verkoop vragen en binnen een periode van maximaal veertien (14) dagen na zijn verzoek daartoe de terugbetaling van de bedragen ontvangen die zijn betaald ter gelegenheid van de Bestelling. Niettegenstaande het voorgaande kan Verhulst and Friends nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de schadelijke gevolgen die voortvloeien uit een te late levering en alleen de terugbetaling van het Product door Verhulst and Friends nv is mogelijk, met uitsluiting van elke andere vorm van compensatie.

Leveringen kunnen ook worden gedaan in afhaalpunten van de provider BPost, afhankelijk van de acceptatie van het pakket door het geselecteerde afhaalpunt.

 1. RECHT VAN HERROEPING – TERUGBETALINGEN EN RETOUREN

20.1. Tijd en wijze van uitoefening van het herroepingsrecht

Niet-professionele Klanten hebben een termijn van veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de Bestelling om hun herroepingsrecht uit te oefenen ten aanzien van Verhulst and Friends nv, zonder hun beslissing te hoeven te motiveren. Dit met uitzondering van maatwerkproducten, waarvoor er na bestelling geen mogelijkheid is tot retournering of terugbetaling.

De uitoefening van het herroepingsrecht kan geschieden door gebruik van het modelformulier voor herroeping in de bijlage bij de algemene verkoopvoorwaarden, terug te sturen per post, naar het volgende adres: Verhulst and Friends nv – Retourservice – Avenue Albert 1er, 146 – 1332 GENVAL, België, of per e-mail naar anthony@verhulst19.wpengine.com.

20.2. Voorwaarden voor teruggave van de bestelling onder het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend zonder boete.

De Klant retourneert de Bestelling met het vooruitbetaalde ontvangstbewijs verstrekt door Verhulst and Friends nv, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na mededeling van zijn beslissing tot herroeping. Na die periode van veertien (14) dagen is de verkoop definitief.

Het Product moet worden teruggestuurd in de originele verpakking, in de originele staat, nieuw, ongebruikt en ongewassen. Om een Bestelling te retourneren moet de Klant de procedure volgen die staat vermeld op de retourbon die hij bij zijn bestelling heeft ontvangen.

Het retourneren van de Producten gebeurt op kosten en op eigen risico van de Klant.

20.3. Terugbetaling van Producten geretourneerd onder het herroepingsrecht

De terugbetaling van de Bestelling door Verhulst and Friends nv vindt plaats uiterlijk veertien (14) dagen na de datum waarop zij is geïnformeerd over de beslissing van de Klant om de bestelling te herroepen.

De terugbetaling gebeurt echter pas nadat de te retourneren Producten en de aanvraag tot terugbetaling in het bezit zijn van Verhulst and Friends nv.

Verhulst and Friends nv doet de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat is gebruikt voor de betaling van de Bestelling, behalve indien de Klant uitdrukkelijk toestemming geeft om een ander betaalmiddel te gebruiken, voor zover dit geen bijkomende kosten veroorzaakt.

De terugbetaling van een bestelling betaald met een e-gift card, een geschenkbon of een waardebon, wordt altijd gedaan met een waardebon.

Als de Klant zich niet aan de onderhavige AV houdt, kan Verhulst and Friends nv de betreffende producten niet terugbetalen. In alle gevallen zijn de retourkosten voor rekening van Verhulst and Friends nv als het aan de Klant geleverde Product anders is dan het bestelde Product of als het beschadigd is geleverd.

 1. WAARBORGEN – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Verhulst and Friends nv met betrekking tot elk Product dat op de Website wordt gekocht, is strikt beperkt tot de aankoopprijs van dat Product. Verhulst and Friends nv is niet verantwoordelijk voor de volgende verliezen, ongeacht hun oorsprong:

– verlies van inkomsten of verkopen

– operationeel verlies

– verlies van winst of contracten

– verlies van verwachte besparingen

– verlies van gegevens

– verlies van werk- of beheerstijd

– imagoschade

– verlies van kansen, in het bijzonder om een Product te bestellen

– morele schade.

De documenten, beschrijvingen en informatie met betrekking tot de Producten op de Website worden niet gedekt door enige garantie, expliciet of impliciet, behalve zoals bepaald door de wet.

Verhulst and Friends nv biedt geen garantie voor schade die kan worden veroorzaakt door de overdracht van een computervirus, een worm, een tijdbom, een Trojaans paard, een cancelbot, een logische bom of enige andere vorm van programmaroutine gemaakt om een functionaliteit van een computer of de behoorlijke werking ervan te beschadigen, te vernietigen of op enigerlei andere wijze te verslechteren, met inbegrip van gelijk welke transmissie als gevolg van een download van inhoud door de Klant, de software die door hem wordt gebruikt om die inhoud te downloaden, de Website of de server die toegang biedt tot de Website. In dit verband erkent de Klant dat het zijn verantwoordelijkheid is om antivirusprogramma’s en de juiste veiligheidssoftware te installeren op zijn computer en alle maatregelen te nemen om deze te beschermen tegen bugs, virussen of andere programmaroutines die schadelijk kunnen blijken.

De Klant erkent alle risico’s te dragen die zijn verbonden aan enige inhoud die is gedownload of op enige andere wijze is verkregen door het gebruik van de Website en gaat ermee akkoord dat hij als enige verantwoordelijk is voor enigerlei schade aan zijn computersysteem of enig gegevensverlies dat voortvloeit uit het downloaden van die inhoud.

Verhulst and Friends nv is enkel verplicht om Producten te leveren in overeenstemming met de contractuele bepalingen. De Producten worden geacht in overeenstemming te zijn met de contractuele bepalingen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: (i) ze moeten in overeenstemming zijn met de beschrijving en beschikken over de kenmerken die op de Website worden getoond; (ii) ze moeten geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor dergelijke Producten in het algemeen zijn ontworpen; (iii) ze moeten voldoen aan de criteria van kwaliteit en sterkte die algemeen aanvaard zijn voor Producten van dezelfde soort en die redelijkerwijs te verwachten zijn.

Bovendien waarborgt Verhulst and Friends nv de gebruikers tegen eventuele conformiteitsgebreken en verborgen gebreken van de Producten die op de Website te koop zijn, onder de volgende voorwaarden:

Zichtbare gebreken – Wettelijke conformiteitsgarantie – Verborgen gebreken

Zichtbare gebreken aan Producten moeten worden gemeld in een e-mail (anthony@verhulst19.wpengine.com).

De Klant respecteert de herroepingsprocedure door Verhulst and Friends nv op voorhand in kennis te stellen van het bestaan van dit zichtbare gebrek, zodat de retournering kan worden aanvaard.

Onder voorbehoud van de validatie van een afwijking of een verborgen gebrek door Verhulst and Friends nv of de fabrikant, naargelang het geval, geniet de klant de volgende waarborgen:

Verhulst and Friends nv, met hoofdzetel aan de Woluwedal 60 pb 1 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België, treedt op als borg in de zin van de bepalingen van de Consumentenwet en het Burgerlijk Wetboek.

Bijgevolg:

–        beschikt de Klant over een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van het Product om een conformiteitsgebrek aan het Product te melden

–        is de Klant niet verplicht om het bestaan van het conformiteitsgebrek van het Product aan te tonen gedurende zes (6) maanden na de levering van het Product

–        kan de Klant kiezen tussen de herstelling en de vervanging van het Product, tegen de voorwaarden met betrekking tot de kosten zoals bepaald in de Consumentenwet.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing ongeacht de hieronder beschreven commerciële garantie.

Daarnaast kan de Klant ook de wettelijke garantie inroepen voor verborgen gebreken van de verkochte zaak, in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Krachtens de wettelijke garantie op verborgen gebreken kan de Klant binnen twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek, de terugbetaling eisen van een Product dat ongeschikt is gebleken voor gebruik.

Door de garantie op verborgen gebreken wordt de Klant beschermd tegen verborgen onvolkomenheden van het gekochte Product die het gebruik onmogelijk maken of in die mate van invloed zijn dat de Klant het niet zou hebben gekocht.

De Klant heeft dan de keuze tussen twee mogelijkheden: het Product houden en een prijsvermindering vragen, of het Product retourneren en een terugbetaling van de betaalde prijs vragen.

Om deze garanties te kunnen toepassen, moet het Product worden geretourneerd naar de hoofdzetel van Verhulst and Friends nv, in de originele verpakking, in de originele staat, nieuw, ongebruikt, ongewassen, en met de referenties van de oorspronkelijke Bestelling en een kopie van de klacht, nadat een e-mail is verstuurd met de reden voor de terugzending van het Product.

Overmacht

Als zich een geval van overmacht voordoet dat de uitvoering van deze AV onmogelijk maakt, informeert Verhulst and Friends nv de Klant binnen vijftien (15) dagen na het optreden van de gebeurtenis, per mail of per aangetekende brief. Expliciet worden beschouwd als overmacht of onvoorziene omstandigheden, behalve die welke meestal in aanmerking worden genomen door de huidige jurisprudentie en de Belgische rechtbanken: een gehele of gedeeltelijke staking, lockout, oproer, boycot of andere acties in de industriële sfeer of commerciële geschillen, onlusten, opstand, oorlog, terrorisme, onweer, epidemie, blokkering van het vervoer of de toelevering om welke reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, dwangbevelen vanwege de overheid of krachtens de wet, wijzigingen in wetten of reglementen met betrekking tot de vormen van handel drijven, computerstoring, blokkering van telecommunicatie, inclusief bekabelde of draadloze telecommunicatienetwerken, en elk ander geval buiten de macht van de partijen dat de normale uitvoering van de contractuele relatie verhindert. Alle verplichtingen van de partijen worden opgeschort voor de duur van het geval van overmacht, zonder compensatie. Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden aanhoudt, kan de betreffende transactie worden beëindigd op verzoek van Verhulst and Friends nv of de Klant zonder compensatie van beide zijden. De Klant kan geen wanbetaling rechtvaardigen door een geval van overmacht.

 1. GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

Als een of meer bepalingen van deze AV als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard bij toepassing van een wet, regelgeving of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen al hun kracht en strekking.

 1. NIET-VERZAKING

Geen enkele tolerantie, inactiviteit of traagheid van Verhulst and Friends nv kan worden opgevat als een afstand van haar rechten krachtens de Algemene Verkoopvoorwaarden.

 1. BEMIDDELING – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

De verkoop van de Producten is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Indien een klacht niet opgelost kan worden in der minne, kan de Klant contact opnemen met het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking, wordt elk geschil met betrekking tot de interpretatie van de Algemene Verkoopvoorwaarden, de uitvoering of de afbreking van een verkoop, de interpretatie, de uitvoering of de annulering van de onderhavige bepalingen onderworpen aan de wettelijk bevoegde rechtbanken.

Met vragen kunt u terecht bij anthony@verhulst19.wpengine.com.

BIJLAGE 1: MODEL HERROEPINGSFORMULIER

(Gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen, samen met het nummer van de Bestelling. Doe dit alleen als u het contract wilt herroepen.)

Ter attentie van Verhulst and Friends nv – Avenue Albert 1er, 146 – 1332 Genval, België

E-mail: anthony@verhulst19.wpengine.com

Bij deze meld ik u de herroeping van het contract voor de verkoop van de volgende goederen:

Bestelling op …………… (datum van de bestelling) en/of ontvangen op …………… (datum van de levering)

Naam van de Klant:

Adres van de Klant:

Handtekening van de Klant (enkel als het formulier op papier wordt ingestuurd)

Datum:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice via anthony@verhulst19.wpengine.com of telefonisch op + 32 2 657 90 70.

WETTELIJKE INFORMATIE

Er wordt aan herinnerd dat het correspondentiegeheim niet wordt gegarandeerd op het internet en dat het aan elke gebruiker van het internet toekomt om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen de besmetting door mogelijke virussen die op het internet circuleren.

I. UITGEVER

Verhulst Events & Partners nv, naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk en met maatschappelijke zetel aan de Woluwedal 46 pb 10 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België, ingeschreven in het Belgisch Staatsblad met het ondernemingsnummer 0427256492 en het intracommunautaire btw-nummer BE 0427 256 492 (hierna “Verhulst Events & Partners nv”)

De directeur van de publicatie is Anthony Delhauteur, juridisch vertegenwoordiger van Verhulst Events & Partners nv.

Contact : anthony@verhulst19.wpengine.com

II. HOSTINGDIENST

https://www.tinycluster.com/

III. ONTWERP EN REALISATIE

Caviar Agency
[/av_textblock]

[/av_one_full]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *